КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС

Термін кримінальний процес проходить від давнього руського слова «уголовье» (злочинне) та латинського слова «проте дере» (рухатися, просуватися вперед). Це в повній мірі відображає характер кримінально-процесуальної діяльності як безперервного, послідовного руху переходу однієї стадії процесу в іншу.

Здійснення процесуальної діяльності пов’язано з реалізацією державними органами (посадовими особами) та учасниками процесуальних дій своїх прав та обов’язків, тобто вони вступають між собою у певні правовідносини передбачені кримінально-процесуальним законом, іншого крім цих правовідносин способу здійснення прав та обов’язків в кримінальному процесі немає. Кримінальний процес є кримінально-процесуальна діяльність, яка регулюється правом і таким чином, яка реалізується в кримінально-процесуальних правовідносинах.   Правовідносини завжди носять дво- або багатосторонній характер і у них реалізація права одного суб’єкта кореспондується з реалізацією права іншого.

 

Кримінально-процесуальна діяльність складається із системи процесуальних дій у яких крім органів держави (посадових осіб) приймають участь особи в тому або іншому процесуальному становищі, які втягнуті у провадження по справі. Для цієї участі закон наділяє їх процесуальними правами та зобов’язує до здійснення конкретних дій. В одних випадках вони здійснюють процесуальні дії у силу наданих їм прав (або покладених на них обов’язків  (заявляють клопотання, відводи, подають докази, виступають у судових дебатах)),  в інших притягуються до участі у справі наприклад в якості обвинувачуваного, приймають участь у слідчих діях, які проводяться або піддаються заходам примусу.

 

Кримінально-процесуальна діяльність – система процесуальних дій, яка здійснюється як органами держави, так і всіма особами, що беруть участь у провадженні по справі.

 

Кримінальний процес – врегульована нормами кримінально-процесуального права діяльність органів дізнання, досудового слідства, прокуратури і суду по розкриттю злочинів, викриттю і покаранню винних і правовідносини, що виникають у ході цієї діяльності вказаних органів один з одним, а також з громадянами, посадовими особами, установами, підприємствами, громадськими організаціями і трудовими колективами, які залучаються до сфери кримінально-процесуальної діяльності.

 

Основними функціями кримінального процесу є:

 • Розслідування злочинів (СБУ, МВС, прокуратура, податкова міліція);
 • Обвинувачення;
 • Захист (адвокат, близький родич, фахівець у галузі права);
 • Вирішення справи по суті (на стадіях досудового або судового слідства);

 

Характеризуючи особливості кримінально-процесуальних відносин слід зазначити, що вони:

 • Виступають тільки у формі правовідносин;
 • Органічно пов’язані з кримінально-правовими відносинами;
 • Виникають, розвиваються, змінюються і припиняються у не розривному зв’язку з кримінально-процесуальною діяльністю;
 • Характеризуються особливим колом суб’єктів;
 • Відрізняються специфікою прав і обов’язків суб’єктів.
 • Елементами кримінально-процесуальними правовідносин є:
 • Їх суб’єкти, всі учасники кримінально-процесуальної діяльності;
 • Об’єкт, поведінка суб’єктів кримінального процесу;

 

Процесуальні права і процесуальні обов’язки суб’єктів кримінально-процесуальної діяльності.

 

Діяльність органів досудового слідства, прокуратури і суду по розкриттю злочинів, викриттю і покаранню винних поділяється на кілька великих частин, які називаються стадіями. У кримінальному процесі України є такі стадії:

 • Порушення кримінальної справи;
 • Досудове слідство;
 • Попередній розгляд справи суддею;
 • Судовий розгляд;
 • Провадження в апеляційній інстанції;
 • Виконання вироку, ухвали, постанови;
 • Провадження в касаційній інстанції;
 • Перегляд справи за ново виявленими обставинами.

           

Ці стадії, які йдуть одна за одною і тісно пов’язані між собою складають систему кримінального процесу.

           

Кримінально процесуальне право є обов’язковим компонентом, важливою ланкою всієї системи права в Україні. Як і будь-яка ланка єдиного ланцюга, кримінально-процесуальне право маючи певну самостійність пов’язані з іншими ланками, зокрема з матеріальним правом.

           

Робота адвоката складається з безпосереднього обов`язку захищати своїх клієнтів відстоювати їх законні права та інтереси. Участь адвоката у кримінальному процесі необхідна для того, що б обвинувачений, підозрюваний, підсудний, могли вірно з самого початку обрати позицію свого захисту, клопотати про збирання та дослідження доказів, допит необхідних свідків. 

           

Для того, що б правосуддя здійснювалось згідно вимог чинного законодавства, а органи слідства та дізнання не перевищували свої повноваження та діяли в межах закону.

           

Одна із задач адвоката у кримінальних справах з`ясувати чи вірно слідчі органи визначили кваліфікацію злочину, чи проведені слідчі дії у відповідності до закону, діяти в напрямку призначення найменш суворого покарання. 

                       

Вказаний перелік послуг не є вичерпним, до кожної проблеми нашого Клієнта ми застосовуємо індивідуальний підхід і пропонуємо нестандартні рішення, щодо вирішення його проблеми.